• Mesto Poprad vyhlásilo dobrovoľnú zbierku

 • MESTO POPRAD
  Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

  Dobrovoľná zbierka

  Mesto Poprad v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje

  dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených
  s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.

  Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470.

  Účel dobrovoľnej zbierky: spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.

  Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

  Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: 5078065878/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
  IBAN: SK1309000000005078065878
  BIC: GIBASKBX

  Miesto konania dobrovoľnej zbierky: mesto Poprad.

  Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 01. 11. 2015 na dobu neurčitú, najdlhšie po dobu prevádzkovania Mestského útulku pre psov Poprad Mestom Poprad.

  Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky: Náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky budú hradené priamo z rozpočtu mesta.

  Použitie finančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky: Zbierkou získané prostriedky budú použité na úhradu časti nákladov spojených s prevádzkou Mestského útulku pre psov Poprad.
  Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: do 10 dní odo dňa ukončenia zbierky. O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstve mesta Poprad a v médiách. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zbierky vykoná hlavný kontrolór.

  Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 219/2015 zo dňa 28. 10. 2015.
  V Poprade, 02. 11. 2015
  Ing. Jozef Švagerko, v. r.
  primátor mesta